Saturday, December 27, 2014

香港深圳澳门之旅 HK,Shenzhen Macau(2014)

11月初,我们到香港去。然后从香港一直旅游到深圳、中山、珠海、澳门。最后,我们又从澳门乘搭渡轮回到香港。再从香港乘搭马航直接飞回吉隆坡。

这次旅游的范围还算相当的广。以下是沿途所拍到的一些景物,当然有人物在内的照片已尽量的抽出。


香港(Hong Kong)

 

 


 


 

 


 


 


 


深圳(Shenzhen)


 


 
 
   


 


 


 

中山(Zhongshan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
珠海(Zhuhai)

 

 
澳门(Macau)

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment